Platon Technologies
not logged in Login Registration
EnglishSlovak
open source software development celebrating 10 years of open source development! Wednesday, May 27, 2020

File: [Platon] / doc / diplomova-praca-rajo / hyphenation.tex (download)

Revision 1.1, Thu Jul 24 17:50:07 2003 UTC (16 years, 10 months ago) by rajo

Diploma Thesis of Lubomir Host.
Title: Metoda Monte Carlo vo fyzike nizkoteplotnej plazmy. (Slovak language)

%
% hyphenation.tex
%
% Definicia vynimiek z delenia slov.
% Tento subor includuje subor diplomovka.tex
%
% Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
% Copyright (c) 2003 Platon SDG
% Licensed under terms of GNU General Public License.
% All rights reserved.
%
% Changelog:
% 26/02/2003 - created
%

% $Platon$


% Delenie casto pouzivanych slov
\hyphenation{
ana-lý-za
a-pro-xi-má-cii
Di-ra-co-vej
do-pĺ-ňa-jú
dvoj-roz-mer-ným
elek-tric-ké-ho
elek-trón
fy-zi-kál-ne-ho
ge-ne-ro-va-nou
im-pli-cit-ná
im-pli-cit-ný
im-pli-cit-nej
in-ten-zi-ty
jed-no-roz-mer-ný
kaž-dé-ho
lo-ga-rit-mic-ká
ma-te-ma-tic-kých
Max-wel-lo-vý-mi
mi-nu-los-ti
mo-de-lo-va-nia
naj-roz-lič-nej-ší-mi
ná-roč-ná
ná-roč-ný
ne-zá-vis-lá
nor-ma-li-zo-va-né
nor-ma-li-zo-va-ný
ope-rač-nej
pa-mä-te
pred-po-kla-dá-me
prej-de
prie-be-hom
Pri-tom
prí-sluš-né
Pro-gra-my
rých-lo-sti
rých-losť
sa-mos-tat-ne
sys-té-me
sys-té-mu
šta-tis-tic-ké-ho
štú-dium
ta-buľ-ky
teo-re-tic-kým
troj-roz-mer-nom
troj-roz-mer-ný
uvá-že-ním
Vtedy
Vy-da-va-teľ-stvo
Zdro-jo-vé
zna-mien-ka
}


% vim: ts=4
% vim600: fdl=0 fdm=marker fdc=3Platon Group <platon@platon.org> http://platon.org/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Site powered by Metafox CMS
Go to Top